}
LK DESIGNER SHOPS

NOTOWANIA GIEŁDOWE


Z DNIA 2021-10-19

KURS BIEŻĄCY


PLN

ZMIANY


OBRÓT


-

Dobre praktyki

Informacja o stosowaniu przez LK Designer Shops S.A. zasad dobrych praktyk

l.p.

Zasada

Stosowanie zasady w Spółce

Komentarz

 

1

 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

 

TAK

z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji video przebiegu obrad oraz upublicznianiem takiej video rejestracji

 

 

 

2

 

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

 

 

TAK

 

 

3

 

 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

 

 

TAK

 

Informacje znajdują się na stronie

www.relacje.lidiakalita.pl

 

 

 

 

1

 

podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),

 

 

TAK

 

Informacje znajdują się na stronie

www.relacje.lidiakalita.pl

 

 

 

 

2

 

opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

 

 

TAK

 

Informacje znajdują się na stronie

www.relacje.lidiakalita.pl

 

 

 

 

3

 

opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

 

TAK

(z wyłączeniem określenia pozycji emitenta na tym rynku)

 

 

Podstawowy opis rynku zamieszczony jest w Dokumencie Informacyjnym Spółki dostępnym tutaj:

dokumenty 

 

 

 

4

 

życiorysy zawodowe członków organów spółki,

 

 

TAK

 

Informacje znajdują się na stronie www.relacje.lidiakalita.pl

 

 

 

5

powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

 

 

TAK

 

 

 

6

 

dokumenty korporacyjne spółki,

 

 

TAK

 

Informacje znajdują się na stronie www.relacje.lidiakalita.pl

 

 

7

zarys planów strategicznych spółki

TAK

Informacje znajdują się na stronie www.relacje.lidiakalita.pl

 

 

 

8

 

opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),

 

 

NIE

 

Zarząd publikował prognozę podstawowych wyników na koniec II kwartału 2015 r.

 

 

9

 

strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

 

 

TAK

 

Informacje znajdują się na stronie www.relacje.lidiakalita.pl

 

 

 

10

 

dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,

 

 

TAK

 

Informacje znajdują się na stronie www.relacje.lidiakalita.pl

 

 

 

11

 

(skreślony)

 

 

-

 

-

 

 

12

 

opublikowane raporty bieżące i okresowe,

 

TAK

 

Informacje znajdują się na stronie www.relacje.lidiakalita.pl

 

 

 

13

 

kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

 

 

TAK

 

Informacje znajdują się na stronie www.relacje.lidiakalita.pl

 

Spółka nie przewiduje spotkań z analitykami, inwestorami oraz konferencji prasowych w najbliższym czasie. Niewykluczone jest jednak, że odbędą się one w dłuższej perspektywie

 

 

 

14

 

informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

 

TAK

 

 

 

15

 

(skreślony)

 

 

-

 

-

 

 

16

 

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

 

 

TAK

 

 

 

17

 

informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

 

 

TAK

 

 

 

18

 

informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

 

 

TAK

 

 

 

19

 

informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,

 

 

TAK

 

 

 

20

 

Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,

 

 

TAK

 

 

 

21

 

Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

 

 

TAK

 

 

 

 

22

 

(skreślony)

 

 

-

 

-

 

 

 

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

 

 

TAK

 

Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem:

www.relacje.lidiakalita.pl

na której grupuje informacje w celu możliwie najłatwiejszego do nich dostępu przez akcjonariuszy i inwestorów, aktualizacje są   dokonywane na bieżąco.

 

4

 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej, co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

 

 

TAK

 

Strona prowadzona w języku polskim.

 

5

 

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

 

 

TAK

 

Na stronie www.GPWInfoStrefa.pl agencje informacyjne publikują komunikaty Spółki.

 

6

 

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

 

 

TAK

 

Spółka jest w stałym kontakcie z Autoryzowanym Doradcą.

 

7

 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

 

 

TAK

 

 

8

 

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

 

 

TAK

 

 

 

 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

 

 

 

 

9

 

1

 

informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,

 

 

TAK

 

 

 

2

 

informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

 

 

NIE

Wobec wspólnych ustaleń z Autoryzowanym Doradcą nie zostanie przekazana informacji na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy

 

10

 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

 

 

TAK

 

 

11

 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

 

NIE

 

Spółka nie organizuje 2 razy w roku publicznie dostępnego spotkania z inwestorami, analitykami i mediami z uwagi na specyfikę działalności. Spółka jest jednak aktywna w prasie i portalach o tematyce branżowej. Wszelkie istotne zdarzenia są publikowane w postaci

raportów bieżących i kwartalnych.

Rekomendowane spotkania z inwestorami, analitykami i mediami będzie się odbywało w przypadku pojawienia odpowiednich okoliczności.

 

12

 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

 

 

TAK

 

 

13

 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

 

 

TAK

 

 

13a

 

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych

 

 

NIE

 

W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować tę zasadę.

 

14

 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

 

 

TAK

 

 

15

 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

 

 

TAK

 

 

16

 

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

 

NIE

 

Spółka zadecydowała o niepublikowaniu raportów miesięcznych. Celem minimalizacji skutków niestosowania tej zasady Spółka będzie rzetelnie publikować na bieżąco, tj. w raportach bieżących, wszelkie informacje o okolicznościach i zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta oraz takich, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

 

16a

 

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację

 

TAK